چای ctc

چای ctc

بیشترین مصرف چای در دنیا مربوط به چای سیاه است که به دو روش رسمی یا ارتدکس و غیر رسمی یا (ctc) بدست می آید.در روش ارتدکس تمام مراحل چای سازی مثل پلاس، مالش، تخمیر و خشک کردن انجام می گیرد.

نوع دیگر چای چای ctc است.در این روش از ماشین های جدیدی که شامل دو غلتک است با چرخش مخالف استفاده می شود که نام آنها ماشین ctc است.برگ های پلاسیده نشده یا مختصر پلاسیده شده تخمیر میشوند و پس از آن خشک می شود با این روش یکی از طولانی ترین مراحل چای سازی که همان پلاس است تقریبا حذف می شود و مرحله مالش و تخمیر تلفیق شده و به حداقل مدت کاهش می یابد. شکل ظاهری چای ctc نیز با چای ارتدکس متفاوت است زیرا زیرا دانه های آن خرد شده، شکسته و پیچیده است.

از نوشیدن چای ایرانی لذت ببرید